ZORG

De manier om aan zorg te komen wordt minder ingewikkeld.

humane-zorg

 

 • Dat we de decentralisatie van de AWBZ gebruiken om zorg en welzijn meer aan elkaar te verbinden. We gaan steeds uit van eigen kracht, netwerk, familie en buurt.
 • Dat daar waar eigen kracht niet voldoende is, professionele ondersteuning moet worden gegeven. De wijkverpleegkundige moet terug in de wijk.
 • Dat we voor een persoonsgebonden budget (PGB) zijn. Dat kan in verschillende vormen.
 • Dat er blijvende aandacht is voor toegankelijkheid nodig. De openbare ruimte en publieke voorzieningen horen volledig toegankelijk te zijn. Stoepen worden voorzien van op- en afritjes op die plekken waar dit nog niet het geval is. Met winkeliers en architecten maken we afspraken over toegankelijkheid.
 • Dat we de manier om aan zorg te komen veel minder ingewikkeld moeten maken. Minder regels, meer direct contact met degene die zorg vraagt. We investeren in het gesprek vooraf.
 • Dat wij voorstander zijn van een inkomensafhankelijke bijdrage voor zorgvoorzieningen.
 • Dat zorgaanbieders en gemeente een plan maken om versnippering in de dienstverlening uit te bannen. Dit plan is gericht op het zo goed mogelijk helpen van de zorgvragers.
 • Dat gemeente en zorgverzekeraar maken samen afspraken over het centraal stellen van preventie, het inkopen van zorg op basis van de integrale hulpvraag van mensen.
 • Dat wij mantelzorgondersteuners extra capaciteit geven om mantelzorgers op te zoeken en te helpen met praktische oplossingen.
 • Dat wij jonge en bejaarde mantelzorgers extra ondersteunen geven om ook hun eigen leven te kunnen blijven leiden.
 • Dat bij re-integratieverplichtingen rekening wordt gehouden met mantelzorgtaken.
 • Dat we verlichting van de mantelzorg via logies in bijvoorbeeld het weekend blijven ondersteunen.

Kleppewei

 • Dat in 2014 in Essendael een verpleeghuis wordt gerealiseerd door Argos Zorggroep, gericht op ouderen met een zware zorgbehoefte en het bijbehorende voorzieningenniveau.
 • Dat na de sloop van de huidige Klepperwei op deze locatie woningen en voorzieningen worden gerealiseerd die voorzien in de behoefte aan goedkope en duurdere appartementen en welzijns- en zorgvoorzieningen voor de hele wijk.
 • Dat die voorzieningen in ieder geval bestaan uit de mogelijkheid voor recreatieve activiteiten, maaltijdvoorzieningen en beweging. Mogelijk blijkt nog behoefte aan aanvullende voorzieningen die hier goed bij aansluiten.

 Armoedebestrijding

 • Dat de Partij van de Arbeid in het kader van activerend armoedebeleid de uitsluitende werking van armoede wil tegengaan. Het ontzien van de effecten daarvan voor kinderen heeft de komende jaren prioriteit.
 • Dat als armoede veroorzaakt wordt door schulden, die oorzaak moet worden aangepakt. Wachtlijsten bij de schuldhulpverlening vinden we uit den boze. Binnen maximaal vier weken start het  traject voor schuldhulpverlening. Waar mogelijk worden werkgevers hier ook bij betrokken.
 • Dat het bij schuldhulp ook gaat om leren budgetteren, het op orde houden van de basis (vaste lasten) en voorkomen van schulden.
 • Dat de Partij van de Arbeid ook zelf ondersteuning biedt door een eigen ombudsteam.