WONEN

Geen grootschalige woningbouwlocaties meer. Polders blijven onze groene longen. Geen bebouwing langs Oude Maas.
  • Dat wij, ofschoon wij voorstander zijn van regionale aansturing van de woningmarkt, zullen gaan werken aan aanpassing van de afspraken en de (nieuw)bouw woningen zoveel als mogelijk voor de Albrandswaardse inwoners bereikbaar te houden. De woningmarkt van Albrandswaard dreigt immers onbereikbaar te worden voor de eigen inwoners. De wachttijden voor huurhuizen zijn lang en koophuizen vaak onbetaalbaar. Met name ouderen en starters zijn hiervan de dupe.
  • Dat met ontwikkelaars en woningcorporaties afspraken worden gemaakt over de te bouwen woningen (wat, voor wie en waar). De gemeente is verantwoordelijk voor voldoende woningaanbod dat aansluit bij de vraag in de gemeente.
  • Dat de Partij van de Arbeid zich zal inzetten voor de bouw van kwalitatief goede en betaalbare woningen, onder andere binnen de bestaande dorpskernen. In Albrandswaard is er een groot tekort aan geschikte woningen voor ouderen en jongeren.
  • De Partij van de Arbeid is van mening dat iedereen de mogelijkheid moeten hebben zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Daarnaast is het belangrijk dat wij onze jongeren in onze gemeente meer mogelijkheden geven zich te kunnen huisvesten.
  • Dat voor alle nieuwbouw geldt dat woningen duurzaam moeten zijn gebouwd en aanpasbaar ten behoeve van ouderen en gehandicapten (zogenaamde levensloopbestendige bouw).
  • Dat we willen dat onze gemeente gematigde leges voor nieuwbouw/verbouw van particulieren hanteert, met name wanneer het een verbouwing ten behoeve van het verlenen van zorg betreft.