WERK

Er komt een Plan van de Arbeid voor onze regio.
  • Dat er een Plan van de Arbeid voor onze regio komt. Hierin worden alle groepen betrokken: jongeren, ouderen, mensen met een beperking en mensen die vrijwilligerswerk doen. Samen met de mensen zelf, het bedrijfsleven, het MKB, uitzendorganisaties en andere instanties wordt dit plan gemaakt zodat het in 2019 kan draaien.
  •  Dat dit plan gericht is op uitbreiding van de werkgelegenheid en het aantal arbeidsplaatsen, de verbetering van de afstemming tussen vraag en aanbod, het creëren van leerwerkplaatsen, stageplaatsen en participatiebanen en met speciale projecten voor 45-plussers.
  •  Dat het uitgangspunt is dat iedereen die werkloos is en ouder is dan 23 jaar zo snel mogelijk aan het werk moet. De gemeente voert hierop actief beleid. ▪ Dat jongeren onder de 23 óf aan het werk zijn, óf zij volgen onderwijs, óf zij combineren die twee.
  • ▪ Dat wij willen voorkomen dat armoede leidt tot sociaal isolement, door mensen in de bijstand de mogelijkheid te bieden vrijwilligerswerk of werk in de maatschappelijke dienstverlening te doen. Dit moet vooral bedoeld zijn als stap naar betaald werk. Ofschoon dit soms moeilijk is te voorkomen, moet dit zo min mogelijk vervanging zijn voor regulier, betaald werk.
  •  Dat het de gezamenlijke verantwoordelijkheid is van zowel de lokale overheid als het bedrijfsleven om arbeidsplaatsen te scheppen en te behouden. De gemeente maakt daarom prestatieafspraken met het bedrijfsleven. Ook voor het creëren van voldoende werk- en stageplekken is het bedrijfsleven belangrijk.
  •  Dat wie een uitkering ontvangt maar wel kan werken, beschikbaar dient te zijn om mee te werken aan scholing of re-integratie. Alleen langs deze weg kunnen mensen hun toekomst in eigen hand nemen en deel uitmaken van onze samenleving..
  •  Dat het uitgangspunt voor mensen met een arbeidsbeperking is: zoveel mogelijk werk in reguliere banen. We gaan uit van wat iemand kan. Voor wie niet kan werken in een reguliere baan, bieden we een arbeidsplaats in Beschut Werk.
  • Dat we startende ZZP’ers ondersteunen. Wij willen dat zij altijd kunnen meedingen naar opdrachten die de gemeente in de markt zet als zij aan de gestelde functie-eisen voldoen.
  • Dat medewerkers in de uitvoering zoals Thuishulpen (alfahulpen) recht hebben op goede arbeidsomstandigheden en fatsoenlijke lonen volgens CAO-normen, ook als zij dit werk als ZZP’er doen. Wij vinden dit een belangrijk criterium in aanbestedingsprocedures.