ONDERWIJS

Schoolverzuim krijgt actieve aandacht.
  • Dat de aanpak van schoolverzuim meer en actieve aandacht krijgt. Registratie van verzuim en optreden van de leerplichtambtenaar is daarbij een voorwaarde.
  • Dat het inzicht in het totaal aantal voortijdige schoolverlaters in beeld komt via meldingen door scholen en registratie door de gemeente. De Regionale Meld- en Coördinatiefunctie dient hiertoe als instrument.
  • Dat vroegtijdige schoolverlaters terug naar het onderwijs gaan om alsnog een startkwalificatie te behalen. Inzet van trajectbegeleiding dient hiertoe als instrument.
  • Dat inzet van een sluitende aanpak van zeer groot belang is voor de broodnodige intensieve samenwerking van diverse betrokkenen (onderwijs, politie, gemeente).
  • Dat onderwijs goed toegankelijk moet zijn voor iedereen, inclusief leerlingen met een beperking. Het leerlingenvervoer moet daar een positieve bijdrage in leveren en niet een belasting vormen voor ouders en kinderen.
  • Dat er rond scholen veilige schoolzones zijn. In deze schoolzones is de maximum snelheid voor auto’s 30 km/u, zijn er veilige in- en uitstapplaatsen voor kinderen en voldoende fietsstallingen. We stimuleren ‘op voeten en fietsen naar school’.
  • Dat we samen met onze buurgemeenten zorgen voor veilige fietsroutes, ook naar de middelbare scholen.
  • Een actievere bijdrage van de gemeente aan de taalachterstanden bij kinderen van statushouders.