ONDERWIJS

Schoolverzuim krijgt actieve aandacht.
  • Dat de gemeente, de taak heeft een doelmatig en creatief beleid te voeren, zodat het onderwijs kwaliteit blijft leveren. De Partij van de Arbeid wil flexibel kunnen inspelen op veranderingen als het onderwijs daarmee gediend is.
  • Dat de Partij van de Arbeid voorstander is van de ontwikkeling van basisscholen tot ‘brede’ scholen. Brede scholen hebben langere openingstijden en werken intensief samen met instellingen als kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen, muziekscholen, jongerenorganisaties, sportverenigingen, bibliotheken, RIAGG en politie en hechten groot belang aan ouderparticipatie. Maatschappelijk vastgoed wordt zoveel mogelijk geconcentreerd in de wijk waarmee een bundeling van voorzieningen en kennis ten goede kan komen aan de ontwikkeling van kinderen.
  • Dat de aanpak van schoolverzuim meer en actieve aandacht krijgt. Registratie van verzuim en optreden van de leerplichtambtenaar is daarbij een voorwaarde.
  • Dat het inzicht in het totaal aantal voortijdige schoolverlaters in beeld komt via meldingen door scholen en registratie door de gemeente. De Regionale Meld- en Coördinatiefunctie dient hiertoe als instrument.
  • Dat vroegtijdige schoolverlaters terug naar het onderwijs gaan om alsnog een startkwalificatie te behalen. Inzet van trajectbegeleiding dient hiertoe als instrument.
  • Dat inzet van de Sluitende Aanpak van zeer groot belang is voor de broodnodige intensieve samenwerking van diverse betrokkenen (onderwijs, politie, gemeente).
  • Dat onderwijs goed toegankelijk moet zijn voor iedereen, inclusief leerlingen met een beperking. Het leerlingenvervoer moet daar een positieve bijdrage in leveren en niet een belasting vormen voor ouders en kinderen.
  • Dat er rond scholen veilige schoolzones zijn. In deze schoolzones is de maximum snelheid voor auto’s maximaal 30 km/u, zijn er veilige in- en uitstapplaatsen voor kinderen en voldoende fietsstallingen. We stimuleren ‘op voeten en fietsen naar school’.
  • Dat we samen met onze buurgemeenten zorgen voor veilige fietsroutes, ook naar de middelbare scholen.