JEUGD

We gaan uit van de eigen kracht van ouders en kinderen en willen daarom een positief jeugdbeleid zonder onnodige etikettering.

jeugd-concept-met-vrolijke-mensen

 • Dat de Partij van de Arbeid een positief jeugdbeleid wil, waarin we uitgaan van versterking van de eigen kracht van ouders en kinderen, een gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid, ophouden met onnodige etikettering, en waar mogelijk ontzorgen en normaliseren.
 • Dat voor betere en efficiënte Jeugdzorg de Partij van de Arbeid wil dat de gemeente de samenwerking tussen de aanbieders van Jeugdzorg regisseert. Voor organisaties die niet willen samenwerken, worden andere aanbieders gezocht.
 • Dat deze samenwerking er op gericht moet zijn dat er per gezin/kind één plan van aanpak komt.
 • Dat hulp en ondersteuning zijn gericht op het voorkomen van het uit de hand lopen van problemen en situaties.
 • Dat we kinderen van ouders die (psychisch) ziek zijn of verslaafd extra in de gaten houden.
 • Dat wanneer de veiligheid van kinderen in het geding is, er zorgvuldig wordt ingegrepen en er goede opvangvoorzieningen beschikbaar zijn.
 • Dat we werken met meldcodes voor het herkennen van signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Professionals worden getraind op het herkennen van deze signalen. We bevorderen het naleven van de meldingsplicht door zorgverleners.
 • Dat wij beleid maken voor jongeren met betrokkenheid van de jongeren zelf, we betrekken jongeren bij zaken die henzelf aangaan.Dat jongerenwerk erg belangrijk is, maar wel meer moet zijn dan alleen het organiseren van activiteiten.
 • Dat wij het plan van aanpak ter hand nemen om alcohol- en drugsmisbruik onder jongeren te verminderen.
 • Dat we wangedrag van jongeren en groepen jongeren niet accepteren. Hiervoor is een stevige aanpak nodig. Om te voorkomen dat meer jongeren wangedrag vertonen, is preventie belangrijker dan repressie.
 • Dat de Partij van de Arbeid het belangrijk vindt dat er blijft worden ingezet op preventie, ombuigingen binnen het budget van curatief naar preventief, ontschotting, betere samenwerking en afstemming van de activiteiten van Jeugdzorgaanbieders.
 • Dat de Partij van de Arbeid zich zal blijven inzetten voor goede en veilige speelplaatsen voor onze kinderen. Niet alleen in nieuwbouwwijken, maar juist ook in de bestaande. Deze speelplaatsen moeten zo flexibel mogelijk worden ingericht, waardoor ze kunnen meegroeien met de behoefte van kinderen