GROENE EN DUURZAME GEMEENTE

Albrandswaard blijft een gemeente met een landelijke en open en groen karakter en heeft veel ruimte voor natuur en recreatie. Innovatiefonfs vormen uit opbrengst verkoop Eneco aandelen. Hieruit zullen stimuleringsmaatregelen voor duurzame investeringen in renovatie, isolatie, zonnepanelen, worden betaald. Hiervoor zal een gemeentelijke subsidiemaatregel worden gemaakt.

 • Dat de Partij van de Arbeid zich ook de komende periode sterk maakt voor het waarborgen van het landelijk, open en groen karakter van Albrandswaard en het waar mogelijk nog versterken daarvan. Albrandswaard is en blijft een gemeente met veel ruimte voor natuur en recreatie.
 • Dat in het Buijtenland van Rhoon natuur, recreatie en agrarisch ondernemerschap hand-in-hand moeten gaan. Het cultuur-historisch agrarisch landschap is de drager van de huidige en de toekomstige inrichting. Er wordt met agrariërs invulling gegeven aan de ambitie om meer natuur en recreatie een plek te geven in de polders om de aantrekkelijkheid van het gebied te vergroten.
 • Dat de polder de Kyvelanden in zijn huidige staat een belangrijke functie heeft en behouden moet blijven. Deze polder is het laatste polderlandschap in Poortugaal, en is door de provincie Zuid-Holland op de kaart gezet als cultuur-historisch waardevol gebied.
 • Dat de Partij van de Arbeid, buiten de locatie ‘Omloopseweg’, geen mogelijkheden meer ziet voor grootschalige bouwplannen binnen de gemeente Albrandswaard. Alleen binnen de bestaande woonkernen is nog bebouwing mogelijk en dan vooral gericht op bouwen voor doelgroepen, zoals starters, ouderen en jonge gezinnen.
 • Dat de Partij van de Arbeid een actievere rol ziet voor de gemeente ten aanzien van leegstaande (kantoor)gebouwen en het omvormen tot of het vervangen ervan door (sociale)woningen ▪ Dat de Partij van de Arbeid in geen geval instemt met bebouwing langs de Oude Maas.
 • Dat Albrandswaard ook regionaal een belangrijke recreatieve functie heeft. De Rhoonse en Carnisser Grienden, de Johannapolder, de Kyvelanden, de Golfbaan, het Kasteel van Rhoon en het Kleine Badje bij het park zijn belangrijke trekpleisters. Er wordt aandacht besteed aan de voorzieningen voor recreanten, zoals voldoende rustplaatsen, hoogwaardige fietspaden en een goede bewegwijzering.
 • Dat alleen nog energiezuinige of energieneutrale gebouwen worden gerealiseerd.
 • Dat alle nieuwbouwwoningen die vanaf 2019 in Albrandswaard worden gebouwd, niet meer zullen worden aangesloten op het aardgas-netwerk;
 • Dat we een innovatiefonds in de begroting opnemen, waarin de opbrengsten van de verkoop van de aandelen Eneco worden gestort; Uit dit innovatiefonds zullen
 • Dat we alle gemeentelijke gebouwen waar mogelijk voorzien van zonnepanelen en/of andere duurzame maatregelen. En daarnaast op zoek gaan naar slimme invulling van reeds aanwezige bebouwing (zoals zonnepanelen in het geluidsscherm A15).
 • Dat er in Albrandswaard geen windmolens worden geplaatst omdat er voldoende mogelijkheden zijn om op een andere wijze duurzame energie te winnen.
 • Dat we een onderzoek doen om (delen van) onze gemeente aan te sluiten op het reeds bestaande Warmtenet in de regio;
 • Dat we laadpalen of laadpaallocaties realiseren voor elektrisch vervoer.
 • Dat er een nieuw afvalbeleidsplan moet komen.