SOLIDARITEIT en BURGERPARTIPATIE

Wie vertrouwen geeft, krijgt vertrouwen.
  • Dat de Partij van de Arbeid een lokale overheid wil, die zich dienstbaar opstelt. De gemeente is er voor de bewoners, niet andersom. We zien bewoners als verantwoordelijke burgers die het beste met Albrandswaard voor hebben. Voor onverschilligheid is geen plaats.
  • Dat de Partij van de Arbeid zoveel mogelijk gebruik wil maken van betrokken bewoners die het beste met Albrandswaard voor hebben. Waar mogelijk betrekken we bewoners in een zo vroeg mogelijk stadium bij belangrijke keuzes. Dat komt het beleid ten goede: de kans op succes is groter als bewoners weten dat ze invloed op het beleid hebben.
  • Dat de gemeente bewoners, bedrijven en instellingen bij elkaar brengt om samen te werken aan de toekomst van Albrandswaard. De lokale overheid heeft daarin een verbindende rol, waarbij we daadkracht combineren met draagvlak.
  • Dat de gemeente en de bewoners en ondernemers taken samen uitvoeren om het voorzieningenniveau hoogwaardig in stand te houden en de wijken schoon en leefbaar.
  • Dat de Partij van de Arbeid ook eerlijk wil zijn in de verwachtingen naar de burgers van Albrandswaard toe. In heel veel gevallen zal de eindverantwoordelijkheid in besluitvormende zin bij de gemeenteraad blijven. Zeker wanneer er vanuit het proces van burgerparticipatie geen eenduidig beeld is te halen of wanneer dit leidt tot onaanvaardbaar hoge kosten voor de gemeente.
  • Dat de Partij van de Arbeid staat voor transparantie en integriteit in het openbaar bestuur. Naast de gemeentelijke gedragscode hanteert de PvdA een aanvullende, interne gedragscode voor al haar bestuurders.