Standpunten

Zoeken

ARMOEDE BESTRIJDING EN ONDERSTEUNING

Door een activerend armoedebeleid de uitsluitende werking van armoede tegengaan.

Lees verder

CENTRUMONTWIKKELING POORTUGAAL

Het dorpse karakter van het historisch centrum blijft behouden

Lees verder

CENTRUMONTWIKKELING RHOON

De PvdA houdt vast aan de Visie Centrumontwikkeling Rhoon

Lees verder

FINANCIEEL BELEID

De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Sociaal geld blijft naar sociale doelen gaan.

Lees verder

GEMEENTERAAD

De gemeenteraad bestaat momenteel uit 21leden. De PvdA heeft 2 leden. De PvdA vormt samen met VVD, EVA, NAP het college.

Lees verder

GROENE EN DUURZAME GEMEENTE

Albrandswaard blijft een gemeente met een landelijke en open en groen karakter en heeft veel ruimte voor natuur en recreatie. Innovatiefonfs vormen uit opbrengst verkoop Eneco aandelen. Hieruit zullen stimuleringsmaatregelen voor duurzame investeringen in renovatie, isolatie, zonnepanelen, worden betaald. Hiervoor zal een gemeentelijke subsidiemaatregel worden gemaakt.

Lees verder

JEUGD

We gaan uit van de eigen kracht van ouders en kinderen en willen daarom een positief jeugdbeleid zonder onnodige etikettering.

Lees verder

KUNST EN CULTUUR

Dat kennis over ons culturele erfgoed - waar komen we vandaan - jongeren helpt bij het vinden van hun identiteit.

Lees verder

Nieuwe standpunten 2018-20124

Dit betreft standpunten van de Partij van de Arbeid die afgelopen jaren tot stand zijn gekomen.

Lees verder

ONDERWIJS

Schoolverzuim krijgt actieve aandacht.

Lees verder

REGIO

De PvdA is voor samenwerking tussen Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk.

Lees verder

SOLIDARITEIT en BURGERPARTIPATIE

Wie vertrouwen geeft, krijgt vertrouwen.

Lees verder

SPORT

Multifunctioneel gebruik van sportparken en accommodaties. Voetbalvelden van de Omloopseweg verplaatsen naar de polder Albrandswaard

Lees verder

VEILIG EN LEEFBAAR

Veiligheidsbeleid gaat over afstemming, samenwerking en een goede balans tussen voorkomen (preventie) waar het kan en handhaven (repressie) waar het moet.

Lees verder

WERK

Er komt een Plan van de Arbeid voor onze regio.

Lees verder

WIJKEN

Per wijk een wijkontwikkelingsplan dat ervoor wil zorgen dat verschillende projecten in dezelfde wijk elkaar versterken.

Lees verder

WONEN

Geen grootschalige woningbouwlocaties meer. Polders blijven onze groene longen. Geen bebouwing langs Oude Maas.

Lees verder

ZORG

Zorg is immers een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Lees verder