Door Plonie Rooimans op 5 november 2014

Rapport Veerman (3)

Op 30 oktober 2014 heeft Sharon Dijksma  schriftelijk gereageerd op het plan van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap in relatie tot het advies van de heer Veerman.

De brief:

 

 

 

 

 

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag
De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-GeneraalBinnenhof 42513 AA   ‘s-GRAVENHAGE

 

Datum30 oktober 2014
BetreftToezegging AO Natuur van 2 oktober jl. inzake het Buijtenland van Rhoon

 

Geachte Voorzitter,

In het AO van 2 oktober jl. heb ik u toegezegd om u voor het VAO schriftelijk te informeren over mijn beoordeling van het plan van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) in relatie tot het advies van de heer Veerman en de Planologische Kernbeslissing PMR.

In lijn met de motie Heerema (33450-12) blijft de vastgestelde Planologische Kernbeslissing PMR het kader waaraan een alternatieve invulling voor het Buijtenland van Rhoon moet voldoen. Ik ben tot de conclusie gekomen dat het VNC-plan niet voldoet aan de PKB.

De doelstelling die in de PKB-PMR voor dit gebied is vastgelegd gaat uit van een openbaar toegankelijk natuur- en recreatiegebied van 600 hectare. Het VNC-plan gaat uit van de hoofdfunctie ‘agrarisch met natuurlijke en landschappelijke waarden’. Bij bestudering van het VNC-plan blijkt dat op ca. 75% van het gebied de landbouwfunctie zonder beperkingen kan worden uitgeoefend. Ook het beheer dat in het VNC-plan wordt voorgestaan kent, gelet op de voorgestelde bestemmingswijziging, een grote mate van vrijwilligheid. Het VNC-plan voldoet dan ook niet aan de PKB.

Laat ik voorop stellen dat het resultaat dat met het VNC-plan wordt beoogd, een grote stap vooruit is in de richting van de doelen die in de Planologische Kernbeslissing Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PKB-PMR) voor dit gebied zijn vastgelegd. Het plan ‘Levend Buijtenland van Rhoon’ dat de VNC, op verzoek van de boeren, voor het Buijtenland van Rhoon heeft gemaakt, bevat o.a. een netwerk van akkerkruidenstroken, bomendijken en akkernatuur. Dat is de reden waarom de heer Veerman het VNC-plan als vertrekpunt heeft genomen en na gesprekken met alle partijen in het gebied, interviews en literatuurstudie tot de conclusie is gekomen dat veel van het VNC-plan kan worden overgenomen. Echter op essentiële punten zijn aanpassingen van het VNC-plan nodig om het passend te krijgen binnen de kaders van de PKB-PMR.

De heer Veerman heeft die punten in zijn advies benoemd en aangegeven hoe een alternatieve invulling van het gebied met akkernatuur, versterking cultuurlandschap en zonder grootschalige vernatting, kan worden gerealiseerd binnen het kader van de PKB-PMR en met een breed draagvlak van partijen in het gebied.

Ik constateer dat het advies Veerman voldoet aan de in de PKB vastgelegde uitgangspunten.

In het advies Veerman is een evenwicht bereikt tussen de doelen voor natuur, recreatie, cultuurlandschap en landbouw. De natte natuur wordt vervangen door hoogwaardige akkernatuur en de uitvoeringsorganisatie wordt in de vorm van een ‘gebiedscoöperatie’ in het gebied gelegd. Ik zie het advies Veerman als een noodzakelijke verbetering van het VNC-plan.

Omdat de verschillen tussen het VNC-plan en het advies van de heer Veerman overbrugbaar lijken, vertrouw ik erop dat de initiatiefnemers van het VNC-plan mee zullen werken aan de alternatieve invulling. Ik hoop dat op korte termijn concrete stappen kunnen worden gezet.

 

(w.g.)            Sharon A.M. Dijksma
Staatssecretaris van Economische Zaken

 

Plonie Rooimans

Plonie Rooimans

De Warnaar 51 3171EN Poortugaal  Waarom  kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. De afgelopen raadsperiode heb ik de onderwerpen waar mijn interesse en gevoel liggen als positief ervaren en heb ik invulling kunnen geven hoe wij als fractie in de samenleving staan.  Al jaren volg ik de ontwikkelingen in de polders van Rhoon, die nog steeds

Meer over Plonie Rooimans