Door Gerard Brussaard op 5 juli 2017

Raadsvergadering 3 juli 2017

Op 3 juli 2017 werd de Voorjaarsnota 2017 behandeld. Hierin werden ondermeer de kader voor de begroting 2018 besproken. Er werden vele moties ingediend  waarvan een deel later weer werden ingetrokken.

Door de fractie van de PvdA werden drie moties ingediend.

  • om bij de discussie over het bibliotheekwerk in Albrandswaard de vestiging van een “vrijwilligers-bibliothhek” inclusief ontmoetingsruimte te betrekken.
  • roept het college op om direct na het zomerreces te komen met een inhoudelijk voorstel inclusief  de financiële gevolgen over de toekomst van het bibliotheekwerk in Albrandswaard.
  • Bij een financiele bijdrage vanuit de gemeente bij het openhouden van het binnenbad Albrandswaard, alle betrokken partijen een tegenprestatie te vragen, zoals dat in het kader van de Participatiewet in de vorm ‘Social Return on Investment’, gebruikelijk is;

De moties werden aangenomen.

Het college stelde voor om eenmalig € 150.000,- minder toe te voegen aan de reserve sociaal domein. Elk jaar en de verwachting is ook in 2017 dat er veel geld overblijft in het sociaal domein, Afgesproken was om na een evaluatie van de kosten van het sociaal domein te bezien wat men toe zou voegen c.q te onttrekken aan de reserve sociaal domein.

De fractie van de PvdA steunde het amendement van het CDA om deze eenmalige mindere toevoeging van  € 150.000,-  aan de reserve sociaal domein niet t e doen. Het college werd gevraagd om bij de begroting 2018 te komen met een voorstel van het hierdoor ontstane tekort van € 60.000,- op de begroting.

Gerard Brussaard

Gerard Brussaard

Motivatie waarom kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Ik  ben al sinds 1980 betrokken bij de gemeente politiek. In 1980 kwam ik in Rhoon wonen en werd toen afdelingsvoorzitter. In 1990 kwam ik als fractievoorzitter in de gemeenteraad. Gedurende periode 1994-1998 en 2002-2008 was ik wethouder. Ik voel mij betrokken bij  de ontwikkeling van onze gemeente

Meer over Gerard Brussaard