Door Gerard Brussaard op 29 mei 2016

Raadsvergadering 22 mei 2016

De PvdA fractie stemt in met de Startnotitie Albrandswaard in Beweging. Met de beleidsnotitie zijn nieuwe kaders voor verenigingen vastgesteld. De beschikbare middelen in de gemeentebegroting blijven gelijk.  Na overleg met de vereniging zal een nota worden opgesteld. Hierbij zullen de uitgangspunten nader worden uitgewerkt. Januari t/m maart 2017 wordt de concept nota inclusief scenario uitgewerkt.

De motie versoepeling aanvragen vergunningen voor vrijwilligersorganisaties ingediend door alle fracties behalve de groep Ram-Remijn werd aangenomen.

Door de OPA fractie werden nog twee moties ingediend over betere verdeling van de vergunninghouders  over de gemeenten in Zuid-Holland en het bouwen van meer sociale woningen. Nadat de overige fracties de moties niet wilden behandellen werden ze door de OPA fractie ingetrokken.

Gerard Brussaard

Gerard Brussaard

Motivatie waarom kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Ik  ben al sinds 1980 betrokken bij de gemeente politiek. In 1980 kwam ik in Rhoon wonen en werd toen afdelingsvoorzitter. In 1990 kwam ik als fractievoorzitter in de gemeenteraad. Gedurende periode 1994-1998 en 2002-2008 was ik wethouder. Ik voel mij betrokken bij  de ontwikkeling van onze gemeente

Meer over Gerard Brussaard