Door Gerard Brussaard op 11 november 2014

Programmabegroting 2015 Ons thema “Rust Roest” (1)

Op 10 november 2014 werd de eerste begroting van het nieuwe college besproken.

Fractievoorzitter Hans van der Graaff begon zijn betoog dat het niet ons programma is……niet ons college is… en het niet onze wethouders zijn.

Verder ging hij in op de begrotingsdiscipline van het huidige college. Hij refereerde aan de besluitvorming rond het sportcluster met een structureel dekkingstekort van € 250.000 en de nonchalante reactie van wethouder Backbier inzake de winstwaarschuwingen WMO.

De PvdA diende een aantal amendementen in die het speerpunt van de PvdA “Zorg, dichterbij en betaalbaar”

De amendementen;

1. Bestemmingsreserve WWB € 608.785,- om te vormen tot “Bestemmingsreserve Sociaal Deelfonds” en deze in ieder geval voor de duur van 4 jaar binnen de reserves te laten taan en deze gedurende deze periode bij aanvang van een nieuw begrotingsjaar op minimaal € 400.000,-  te stellen.

2. Eventuele overschotten binnen het Sociale Domein terug te laten vallen binnen de bestemmingsreserve “Sociaal Deelfonds” en deze derhalve niet toe te voegen aan de Algemene Reserve.

3. Toevoegen aan het Programma “Maatschappelijke Ondersteuning” de post “Sociaal Noodfonds” om hiermee het college financiële armslag te geven ij het helpen van zogenaamde “schrijnende gevallen” bij de invoering en operationarisatie van de drie decentralisaties. Hiervoor een bedrag groot € 100.000,- te onttrekken uit de Bestemmingsreserve WWB-inkomensdeel.

Amendement 2 werd  unaniem aangenomen. De  overige amendementen werd door de coalitie afgewezen.

De PvdA was zeer teleurgesteld dat alleen de VVD in 2e termijn inging op moties en amendementen.

De motie van de PvdA om een gemeentelijke ombudsman aan te stellen werd met de stemmen van NAP, EVA, VVD en PvdA aangenomen.

Hier onder treft u de uitgesproken tekst Algemene beschouwingen PvdA.

Algemene beschouwingen PvdA

De begroting werd met stemmen van de PvdA, EVA en NAP tegen aangenomen met 12 stemmen voor.

 

Gerard Brussaard

Gerard Brussaard

Motivatie waarom kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Ik  ben al sinds 1980 betrokken bij de gemeente politiek. In 1980 kwam ik in Rhoon wonen en werd toen afdelingsvoorzitter. In 1990 kwam ik als fractievoorzitter in de gemeenteraad. Gedurende periode 1994-1998 en 2002-2008 was ik wethouder. Ik voel mij betrokken bij  de ontwikkeling van onze gemeente

Meer over Gerard Brussaard