Door Gerard Brussaard op 18 december 2015

Coalitieonderhandelingen (3)

Zoals jullie wellicht al via de media hebben kunnen lezen of horen, is er binnen de politiek in Albrandswaard het nodige aan de hand.

Op 14 september jl. heeft de gemeenteraad van Albrandswaard het vertrouwen opgezegd in het functioneren van wethouder Backbier. Reden hiervoor was het onjuist informeren van de gemeenteraad.

Op 24 september jl. bracht de VVD via een persbericht naar buiten dat de fractie van de VVD het vertrouwen had opgezegd in haar coalitiegenoten OPA, CDA en ChristenUnie/SGP. Op dat moment kon het college van burgemeester en wethouders niet meer op een meerderheid steunen in de gemeenteraad, en was er feitelijk sprake van een bestuurlijke crisis.

Omdat de VVD met 6 zetels de grootste fractie in de gemeenteraad is, heeft deze fractie ook het voortouw genomen in het vormen van een nieuwe coalitie.

Uit de verkennende gesprekken van de VVD kwam naar voren dat zij, op basis van inhoud, kwaliteit en robuustheid, een combinatie VVD, EVA, PvdA het meest voor de hand vonden liggen.

Het bestuur en de fractie zijn, na intern beraad, op de uitnodiging van de VVD ingegaan. De onderhandelingsdelegatie bestaat uit fractievoorzitter Hans van der Graaff, duo-raadslid Henk Duurkoop en afdelingsvoorzitter Gerard Brussaard.

Inmiddels heeft een aantal gesprekken plaatsgevonden.

In deze gesprekken hebben de onderhandelaars van de dire partijen zich vooral laten informeren door onze gemeenteambtenaren over de stand van zaken op verschillende beleidsterreinen, en het uitwisselen van diverse standpunten.

Op donderdag 29 oktober jl werden wij echter verrast door het bericht dat twee leden van de VVD-fractie te kennen gaven uit hun fractie te stappen en als aparte fractie in de raad verder te willen gaan. Toen de volgende dag vervolgens bleek dat 1 lid van de fractie EVA tot dezelfde conclusie was gekomen, was er daarmee geen meerderheid meer voor het vormen van een coalitie VVD.EVA en PvdA.

De fractie heeft zich, samen met het afdelingsbestuur, inmiddels beraden over de ontstane situatie.

Daarin is geconstateerd dat onze fractie nauwelijks tot geen invloed heeft of heeft gehad op de nu ontstane situatie. Een situatie die, linksom of rechtsom, geen fraai beeld geeft van de bestuurlijke situatie in onze gemeente.

Dat wij ons niet verantwoordelijk voelen voor het ontstaan van deze problemen, wil niet zeggen dat wij geen verantwoordelijkheid willen nemen voor de oplossing.

Wij blijven dan ook aan tafel verder onderhandelen over een nieuw bestuur voor onze gemeente.

Inmiddels is duidelijk geworden dat EVA, nu de grootste fractie in de gemeenteraad, het initiatief van de VVD heeft overgenomen; dit overigens in goed overleg met de VVD en ons.

 

Gerard Brussaard

Gerard Brussaard

Motivatie waarom kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Ik  ben al sinds 1980 betrokken bij de gemeente politiek. In 1980 kwam ik in Rhoon wonen en werd toen afdelingsvoorzitter. In 1990 kwam ik als fractievoorzitter in de gemeenteraad. Gedurende periode 1994-1998 en 2002-2008 was ik wethouder. Ik voel mij betrokken bij  de ontwikkeling van onze gemeente

Meer over Gerard Brussaard