Door Hans van der Graaff op 21 januari 2014

BING onderzoek

Door mij is in de raadsvergadering van 13 januari 2014  het navolgende uitgesproken als reactie op  het BING rapport van 3 januari 2014. De gemeenteraad heeft opdracht gegeven tot het onderzoek.

 

–    De Fractie PvdA is niet blij met deze discussie. Bij ieder onderzoek naar integriteit in het openbaar bestuur staat immers deze integriteit ter discussie. En dat is nooit goed, ongeacht de uitkomsten van een dergelijk onderzoek. Integriteit…. is ons principieel standpunt….. behoort binnen het openbaar bestuur nooit ter discussie te staan. Elk onderzoek naar integriteit is in feite een nederlaag, omdat we er niet in geslaagd zijn deze onomstreden te laten zijn.

–    Als de omstandigheden het vragen, moet zo’ n onderzoek wel worden gehouden. Omdat het openbaar bestuur ook moet laten zien over voldoende zelfreinigend vermogen te beschikken. Dat dit niet lichtzinnig mag gebeuren hebben wij bij aanvang van dit onderzoek al onderstreept. En het moet zorgvuldig gebeuren, omdat er hoe dan ook beschadiging optreedt. Zowel voor de personen die het aangaat, als het openbaar orgaan zelf.

–    Hoe belangrijk integriteit in het openbaar bestuur is, blijkt wel uit de wijze waarop bijvoorbeeld belangenverstrengeling wordt omschreven. Daar wordt immers al gesproken over de schijn van belangenverstrengeling die moet worden vermeden. Met andere woorden; er hoeft zelfs niet eens sprake te zijn van daadwerkelijke belangenverstrengeling. Alleen de schijn wekken is al voldoende…en bestuurders moeten die daarom vermijden. Nergens staat echter omschreven wat schijn  precies inhoudt, en wanneer deze zwaar genoeg is om ook tot consequenties te leiden.

–   Die consequenties zijn overigens een stuk eenvoudiger; aanblijven of opstappen  al dan niet gedwongen.

–    Voor de fractie Van de Partij van de Arbeid is integriteit een principiële zaak. Discussies over integriteit nemen wij mede daarom altijd zeer serieus. Dat hebben wij bijvoorbeeld gedaan in de discussie naar aanleiding van het eerste initiatiefvoorstel van de fractie EVA in 2007. In die discussie heeft mijn fractie aangegeven hoe wij de beginselen van integer bestuur uitleggen en hoe wij de gedragscode van onze eigen raad en college daarin interpreteren. Teruglezend naar de bijdrage van toen, staan wij nog op precies hetzelfde standpunt en nemen dus ook geen woord terug van het oordeel wat wij destijds hadden.

–    Het onderzoek van BING oordeelt in onze ogen dan ook mild over dit onderwerp. Wij staan daar als fractie steviger in. Dat geldt ook als het gaat om openheid rondom partijfinanciering. Want daar praat je over als je derden laat betalen voor je politieke activiteiten en kosten. Niet omdat het wettelijk moet, maar omdat wij dat vanuit principe vinden. Burgers hebben er recht op te weten wie welke partij steunt. De wetgeving hieromtrent wordt binnenkort ook aangescherpt; het is geen toeval dat de Partij van de Arbeid landelijk één van de belangrijkste aanjagers is geweest in deze discussie;

–    De pijn van het nu voorliggende rapport zit voornamelijk in de conclusies omtrent de laatste vraagstelling. Daarin oordeelt BING hard; de wethouder heeft in strijd gehandeld met de wet en de gemeentelijke gedragscode met voeten gestreden. Hij heeft op z’n minst de schijn gewekt een bevriende relatie te willen bevoordelen. Het feit dat het hier om dezelfde relaties en dezelfde personen gaat, als in de vraagstelling van de overige onderzoeksvragen, verzwaard voor mijn fractie dit oordeel alleen maar.

–    Daarbij komt nog iets anders; en dat is de opstelling van de wethouder in het onderzoek. Op sommige momenten spraken zijn verklaringen elkaar tegen; op cruciale momenten was het geheugen niet meer accuraat. Daar kunnen wij begrip voor opbrengen, als het gaat om gebeurtenissen die 5 of 6 jaar geleden hebben plaatsgehad. Dat begrip wordt minder als het gaat om gebeurtenissen van enkele maanden geleden. Zeker als deze bij andere betrokkenen wèl helder voor de geest staan.

–    Op dat moment, mijnheer de voorzitter, is voor mijn fractie ook de geloofwaardigheid van de wethouder in het geding. En geloofwaardigheid ligt akelig dicht naast vertrouwen.

–    Het is daarom dat de fractie PvdA dinsdag j.l. al aan onze coalitiefracties heeft laten weten dat het beter zou zijn wanneer de wethouder uit eigener beweging zou opstappen. Enerzijds vanuit de conclusies die in het rapport van BING worden getrokken, anderzijds omdat de geloofwaardigheid, en daarmee ook het vertrouwen, van de wethouder in het geding is.

–    De wethouder heeft daarom, naar de mening van onze fractie, het enige juiste besluit genomen door uit eigener beweging zijn ontslag aan te bieden aan de raad. Wij hebben met respect kennis genomen van dit besluit van de wethouder.

–    Wij willen wel, nu het vertrek van deze wethouder een feit is, een dringend beroep doen op de fractie EVA en wethouder Rombout, de coalitie te blijven steunen. Niet alleen in de raad, maar ook in het college. De verkiezingen zijn weliswaar aanstaande, maar het werk dat nog moet worden verzet is onverminderd groot.